นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว Decoder159

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ Decoder 159 (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “เว็บไซต์”)

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์ช่องทางสำหรับข้อมูลการจำหน่ายหมายเลขโทรศัพท์เสริมสิริมงคล ดำเนินการโดย บริษัท ดีโค๊ดเดอร์159 จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “Decoder 159”)

ในเว็บไซต์นี้ เราจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้น้อยที่สุดภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ดังที่กำหนดไว้ด้านล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะกำหนดใช้กับผู้ใช้งานทุกคนของ Decoder 159 ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม หากมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • เสนอขายสินค้าหรือบริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม
 • เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักร

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ใช้อ้างถึงข้อมูลที่ระบุได้ของแต่ละบุคคล ทั้งบางส่วนหรือเทียบเท่ากับข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  1. ชื่อ
  2. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
  3. ที่อยู่ซึ่งได้มาจากการสอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  4. หมายเลขโทรศัพท์
  5. ข้อมูลทางการเงิน
  6. เชื้อชาติ
  7. ศาสนาหรือปรัชญา
  8. ประวติอาชญากรรม
  9. ข้อมูลสุขภาพ
  10. พฤติกรรมทางเพศ

ทั้งนี้ ข้อมูลคนตายและข้อมูลนิติบุคคล ไม่จัดเป็นข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 1. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 การติดต่อจาก Decoder 159 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

2.2 แบบสำรวจและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหมายเลขโทรศัพท์เสริมสิริมงคลของ Decoder 159

Decoder 159 จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ Decoder 159 เท่านั้นและขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Decoder 159 ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่ Decoder 159 ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์Decoder 159 จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ Decoder 159

Decoder 159 จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม ทั้งจะไม่อนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 1. ข้อจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ตามหลักมาตรฐาน Decoder 159 จะไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งอาจทำให้สามารถระบุตัวบุคคลผู้นั้นได้ หรือส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แก่บุคคลที่สาม

อย่างไรก็ตาม Decoder 159 อาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ทำสัญญาภายนอกในกรณีที่ดำเนินงานภายใต้ขอบเขตที่ระบุไว้ ซึ่งได้รับการว่าจ้างโดยมีข้อตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลกับผู้ทำสัญญารายอื่น โดยมีขอบเขตดังนี้

3.1 ในกรณีที่การติดต่อกับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าถึง Decoder 159 ได้รับการว่าจ้างจากผู้ทำสัญญาภายนอก

3.2 ในกรณีที่เป็นการติดต่อกับสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ฯลฯ โดยได้รับการว่าจ้างจากผู้ทำสัญญาภายนอก

Decoder 159 จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึงรายละเอียด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม, ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม, ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย, ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ หรือ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การเปิดเผยข้อมูลในกรณีพิเศษต่าง ๆ

Decoder 159 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากอยู่ในกรณีพิเศษต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

4.1 ในกรณีที่ข้อมูลนั้นถูกร้องขอจากศาล, สำนักงานอัยการสูงสุด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, หรือผู้รักษากฎหมายรายอื่น ๆ ซึ่งได้กระทำภายในขอบข่ายของกฎหมาย เช่น ได้รับความยินยอม (Consent), เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interest), จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (Contract), จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Task), จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligations) เป็นต้น

4.2 ด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่จำเป็นเป็นรายกรณีไปจากทาง Decoder 159

 1. การได้มาซึ่ง IP Address

Decoder 159 จะได้รับ IP Address และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้มาโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ตั้งขึ้นโดย Decoder 159 หรือข้อกำหนดตามกฎหมายข้อบังคับของญี่ปุ่น, มีการยืนยันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, หรือมีความเป็นไปได้ในการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของระบบเว็บไซต์, ผู้ใช้งาน, หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ Decoder 159 อาจทำการสืบสวน IP Address โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าว หรือทำการปิดกั้นการเข้าถึง

 1. การใช้บันทึกการเข้าถึง

Decoder 159 จะรวบรวมบันทึกการเข้าถึงด้วยการใช้คุณลักษณะการวิเคราะห์บันทึกของระบบเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลการจำหน่ายหมายเลขโทรศัพท์เสริมสิริมงคลของ Decoder 159โดย Decoder 159 อาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้กกี้เพื่อรับส่งข้อมูลการส่งผ่านแบบไดนามิกโดยละเอียด ซึ่งจะดำเนินการโดยเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลการส่งผ่านแบบไดนามิกจะไม่ถูกเปิดเผยด้วยวิธีที่อาจทำให้ระบุตัวตนของบุคคลได้

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ Decoder 159 ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ (ของหน่วยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไปหากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม

7.หน้าที่ของ Decoder 159 ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

7.1 จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

7.2 ดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

7.3 จัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

7.4 แต่งตั้งตัวแทนภายในราชอาณาจักร (ถ้ามี)

7.5 จัดทำบันทึกรายการ

 1. กรณีพิเศษ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ ให้มีผลดังนี้

8.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม

8.2 ต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย

8.3 การเปิดเผยและการดำเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นภายใต้ขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Decoder159 กับการทำประโยชน์เพื่อสังคม
รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย ทาง Decoder159 จะจัดสรรปันส่วนไปใช้ในกิจ การงานการกุศลต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม อันจะเป็น ประโยชน์แก่ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองดียิ่งขึ้นไปในอนาคต